AVANTATGES DEL RENTING TECNOLÒGIC

Estalvi del 25% de les quotes a través de l’impost de societats.

La quota mensual del Renting és fiscalment deduïble al 100%. Això fa reduir la base imposable sobre la qual aplicar el tipus de gravamen que en el cas d’empreses és d’un 25%.

La seva Comptabilització és millor que qualsevol altra opció financera (crèdit, lísing, etc.), ja que s’allotja en el Compte d’Explotació de l’empresa com una despesa més.

No figura en CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya)

Al no suposar endeutament, queda intacta la possibilitat de sol·licitar crèdits bancaris per a altres necessitats de l’empresa.

 

Els productes en Renting no apareixen en l’Actiu del Balanç ni el deute es reflecteix en el Passiu per què no afecta a les ràtios d’endeutament de l’empresa. Importantíssim per a poder continuar mantenint les mateixes condicions de compra amb els proveïdors.

Optimització del control pressupostari.

Una única quota fixa mensual que contempla tots els equips i serveis necessaris per al seu correcte funcionament (assegurança, instal·lació, formació, manteniment, consultoria, etc.).

Flexibilitat solament existent en el Renting

Ampliacio dels equips en qualsevol moment del període contractat, incorporant nova tecnologia i serveis que s’adapten a les necessitats del moment.

L’IVA es finança en diferit

Al contrari que en un crèdit, en el Renting, l’IVA va diferit en les quotes mensuals i no cal finançar-lo d’una sola vegada com ho faria en un crèdit bancari.